[^S@ADMPTW<>!?dvz] PicoSearch [Site-Map -> Matematik -> Pascal-S -> 1980-Ben-Ari]

Pascal-S (Moti Ben-Ari)

Blaise Pascal

Pascal-S er en delmængde af Pascal, og blev oprindeligt skrevet af Wirth med det formål at sprede Pascal til diverse arkitekturer. Moti Ben-Ari har i sin Principles of concurrent programming, første udgave, bygget videre på Pascal-S for at få concurrency ind i det. Da denne version ikke ser ud til at være tilgængelig andre steder, har jeg tilladt mig at genskabe den. Jeg har tilladt mig at lave lidt om på indrykning og strøget en variabel rnum, der ikke blev brugt til noget. Den trykte version brugte # i stedet for ' som adskillelse af tekststrenge og tegnkonstanter. Ligeledes var en del variable af formen h0, h1, h2... angivet med subscripts. Et par trykfejl tyder på at den trykte version ikke er taget direkte fra en version, der kunne oversættes af en pascalcompiler.

I forhold til Wirths version af Pascal-S er case-statement, records og reals strøget fra denne udgave af Pascal-S. Til gengæld er cobegin og coend tilføjet.

For at få programmet til at oversætte i fx turbopascal er en del andre rettelser nødvendige. String skal rettes til stringcon, object til objekt, message til fx writeln, col kan stryges, extern erstattes af kald af en standardrutine til generering af pseudotilfældige tal, goto 97 og 98 erstattes af halt, linelimit og clock stryges. nmax må sættes ned eller erstattes af en longint konstant.

Det er pudsigt at se hvor mange steder man kan se CDC-Pascal stikke hovedet frem. col var navnet på et specielt kontroltegn i CDC's 64-tegnsæt. De 64, der lidt umotiveret står i 4. sidste linie i procedure interpret, er også en rest fra dette tegnsæt. clock, linelimit og message er også CDC-Pascal specialiteter.

Programmet

program pascals(input, output);
(*author: N. Wirth, E.T.H.i ch--8092 Zurich, 1. 3. 76*)
(*modified: M. Ben-Ari, Tel Aviv Univ., 1980     *)
(*recreated by B. Nielsen, Aarhus University, 2000  *)
label 99;
const
 nkw =    26;   (* no. of key words             *)
 alng =    10;   (* no. of significant chars in identifiers *)
 llng =    121;   (* input line length            *)
 kmax =    15;   (* max no. of significant digits      *) 
 tmax =    70;   (* size of table              *)
 bmax =    20;   (* size of block-table           *)
 amax =    10;   (* size of array-table           *)
 cmax =    500;   (* size of code               *)
 lmax =     7;   (* maximum level              *)
 smax =    150;   (* size of string-table           *)
 omax =    63;   (* highest order code            *)
 xmax =  131071;   (* 2**17 - 1                *)
 nmax = 281474976710655;   (* 2**48-1              *)
 lineleng =  132;   (* output line length            *) 
 linelimit = 400;   (* max lines to print            *)
 stmax =   1400;   (* stacksize                *)
 stkincr =  200;   (* stacksize for each process        *)
 pmax =     3;   (* max concurrent processes         *)

type 
 symbol = (intcon,charcon,string,
      notsy,plus,minus,times,idiv,imod,andsy,orsy,
      eql,neq,gtr,geq,lss,leq,
      lparent,rparent,lbrack,rbrack,comma,semicolon,period,
      colon,becomes,constsy,typesy,varsy,functionsy,
      proceduresy,arraysy,programsy,ident,
      beginsy,ifsy,repeatsy,whilesy,forsy,
      endsy,elsesy,untilsy,ofsy,dosy,tosy,thensy);

 index = -xmax .. +xmax;
 alfa  = packed array [1..alng] of char;
 object = (konstant,variable,type1,prozedure,funktion);
 types = (notyp,ints,bools,chars,arrays);
 er=(erid,ertyp,erkey,erpun,erpar,ernf,erdup,erch,ersh,erln);
 symset = set of symbol;
 typset = set of types;
 item  = record
       typ: types; 
       ref: index;
      end;
 order = packed record
       f: -omax..+omax;
       x: -lmax..+lmax;
       y: -nmax..+nmax;
      end;

var
 sy: symbol;     (*last symbol read by insymbol*)
 id: alfa;      (*identifier from insymbol*)
 inum: integer;    (*integer from insymbol*)  
 sleng: integer;   (*string length*)
 ch: char;      (*last character read from source program*)
 line: array [1..llng] of char;
 cc: integer;     (*character count*)
 lc: integer;     (*program location counter*)
 ll: integer;     (*length of current line*)
 errs: set of er;
 errpos: integer;
 progname: alfa;
 skipflag: boolean;
 constbegsys,typebegsys,blockbegsys,facbegsys,statbegsys: symset;
 key: array [1..nkw] of alfa;
 ksy: array [1..nkw] of symbol;
 sps: array [char] of symbol; (*special symbols*)
 t,a,b,sx,c1,c2: integer; (*indices to tables*)
 stantyps: typset;
 display: array [0 .. lmax] of integer;

 tab:   array [0..tmax] of   (*identifier table*)
       packed record
        name: alfa; link: index;
        obj: object; typ: types;
        ref: index; normal: boolean;
        lev: 0..lmax; adr: integer;
       end;
 atab:  array [1..amax] of   (*array-table*)
       packed record
        inxtyp, eltyp: types;
        elref, low, high, elsize, size: index;
       end;
 btab:  array [1..bmax] of   (*block-table*)
       packed record
        last, lastpar, psize, vsize: index;
       end;
 stab:  packed array [0..smax] of char; (*string table*)
 code:  array [0 .. cmax] of order;
 
 procedure errormsg;
 var
  k:  er;
  msg: array [er] of alfa;
 begin
  msg[erid] := 'identifier';
  msg[ertyp] := 'type   ';
  msg[erkey] := 'keyword  ';
  msg[erpun] := 'punctuatio';
  msg[erpar] := 'parameter ';
  msg[ernf] := 'not found ';
  msg[erdup] := 'duplicate ';
  msg[erch] := 'character ';
  msg[ersh] := 'too short ';
  msg[erln] := 'too long ';
  message('compilation errors');
  writeln; writeln(' key words');
  for k:= erid to erln do 
   if k in errs then
    writeln(ord(k),' ',msg[k])
 end (* errormsg*);

 procedure endskip;
 begin (*underline skipped part of input*)
  while errpos < cc do
  begin 
   write('_');
   errpos := errpos + 1;
  end;
  skipflag:= false;
 end (*endskip*);

 procedure nextch;  (*read next character; process line end*)
 begin
  if cc = ll then
  begin
   if eof(input) then
   begin
    writeln;
    writeln(' program incomplete');
    errormsg;
    goto 99;
   end;
   if errpos <> 0 then
   begin 
    if skipflag then
     endskip;
    writeln;
    errpos := 0
   end;
   write(lc:5, ' ');
   ll := 0; 
   cc := 0;
   while not eoln(input) do
   begin
    ll := ll+1; 
    read(ch); 
    write(ch); 
    line[ll] := ch
   end;
   writeLn;
   ll:=ll+1; 
   read(line[ll])
  end;
  cc := cc+1;
  ch := line[cc];
 end (*nextch*);

 procedure error(n: er);
 begin
  if errpos=0 then
   write(' ****');
  if cc>errpos then
  begin
   write(' ',cc-errpos,'''', ord(n):2);
   errpos:= cc+3;
   errs:=errs+[n];
  end
 end (*error*);

 procedure fatal(n: integer);
 var
  msg: array [1..6] of alfa;
 begin
  writeln;
  errormsg;
  msg[1] := 'identifier';
  msg[2] := 'procedures';
  msg[3] := 'strings  ';
  msg[4] := 'arrays  ';
  msg[5] := 'levels  ';
  msg[6] := 'code   ';
  writeln(' compiler table for ', msg[n], ' is too small');
  goto 99 (* terminate compilation*)
 end (*fatal*);

 procedure insymbol;      (*reads next symbol*)
 label
  1,2,3;
 var
  i,j,k,e: integer;
 
 begin (*insymbol*) 
 1:while ch = ' ' do
   nextch;
  case ch of
   'a','b','c','d','e','f','g','h','i',
   'j','k','l','m','n','o','p','q','r',
   's','t','u','v','w','x','y','z':
   begin (*identifier or wordsymbol*) 
    k := 0;
    id := '     ';
    repeat
     if k < alng then
     begin
      k := k+1;
      id[k] := ch
     end;
     nextch
    until not (ch in ['a'..'z','0'..'9']);
    i := 1;     (*binary search*)
    j := nkw;
    repeat
     k := (i+j) div 2;
     if id <= key[k] then
      j := k-1;
     if id >= key[k] then 
      i := k+1;
    until i > j;
    if i-1 > j then
     sy := ksy[k]
    else
     sy := ident
   end
   '0','1','2','3','4','5','6','7','8','9':
   begin (*number*)
    k := 0;
    inum := 0;
    sy := intcon;
    repeat
     inum := inum*10 + ord(ch) - ord('0');
     k := k+1;
     nextch
    until not (ch in ['0'..'9']);
    if (k > kmax) or (inum > nmax) then
    begin
     error(erln);
     inum := 0;
     k := 0
    end;   
   end;   
   ':',col: 
   begin
    nextch;
    if ch = '=' then
    begin
     sy := becomes;
     nextch
    end
    else
     sy := colon
   end;
   '<' :
   begin
    nextch;
    if ch = '=' then
    begin
     sy := leq;
     nextch
    end
    else
     if ch = '>' then
     begin
      sy := neq;
      nextch
     end
     else
      sy := lss
   end;
   '>' :
   begin
    nextch;
    if ch = '=' then
     begin
      sy := geq;
      nextch 
     end
     else
      sy := gtr
   end;
   '.' :
   begin
    nextch;
    if ch = '.' then
    begin
     sy := colon;
     nextch
    end
    else
     sy := period
   end;
   '''': 
   begin
    k := 0;
   2:nextch;
    if ch = '''' then
    begin
     nextch;
     if ch <> '''' then
      goto 3
    end;
    if sx+k = smax then
     fatal(7);
    stab[sx+k] := ch;
    k := k+1;
    if cc = 1 then (*end of line*) 
     k := 0
    else
     goto 2;
   3:if k = 1 then
    begin
     sy := charcon; 
     inum := ord(stab[sx])
    end
    else
     if k = 0 then
     begin
      error(ersh);
      sy := charcon;
      inum := 0
     end
     else
     begin
      sy := stringsy;
      inum := sx;
      sleng := k;
      sx := sx+k
     end
   end;
   '(' :
   begin
    nextch;
    if ch <> '*' then
     sy := lparent
    else
    begin (*comment*)
     nextch;
     repeat
      while ch <> '*' do
       nextch;
      nextch
     until ch = ')';
     nextch;
     goto 1
    end
   end;
   '+', '-', '*', ')', '=', ',', '[', ']', ';' :
   begin
    sy := sps[ch];
    nextch
   end;
   '$', '!', '@', '\', ':', '_', '?', '`', '"', '&', '|':
   begin 
    error(erch);
    nextch;
    goto 1
   end;
  end;
 end (*insymbol*);

 procedure enter(x0: alfa; x1: object;
         x2: types; x3: integer);
 begin
  t := t+1;  (*enter standard identifier*)
  with tab[t] do
  begin
   name := x0;
   link := t-1;
   obj := x1;
   typ := x2;
   ref := 0;
   normal := true;
   lev := 0;
   adr := x3
  end
 end (*enter*);

 procedure enterarray(tp: types; l,h: integer);
 begin
  if l > h then
   error(ertyp);
  if (abs(l)>xmax) or (abs(h)>xmax) then
  begin
   error(ertyp);
   l := 0;
   h := 0;
  end;
  if a = amax then
   fatal(4)
  else
  begin
   a := a+1;
   with atab[a] do
   begin
    inxtyp := tp;
    low := l;
    high := h
   end
  end
 end (*enterarray*);

 procedure enterblock;
 begin
  if b = bmax then
   fatal(2)
  else
  begin
   b := b+1;
   btab[b].last := 0;
   btab[b].lastpar := 0
  end
 end (*enterblock*);

 procedure emit(fct: integer);
 begin
  if lc = cmax then
   fatal(6);
  code[lc].f := fct;
  lc := lc+1
 end (*emit*);

 procedure emit1(fct,b: integer);
 begin 
  if lc = cmax then
   fatal(6);
  with code[lc] do
  begin
   f := fct;
   y := b
  end;
  lc := lc+1
 end (*emit1*);

 procedure emit2(fct,a,b: integer);
 begin
  if lc = cmax then
   fatal(6);
  with code[lc] do
  begin
   f := fct;
   x := a;
   y := b
  end;
  lc := lc+1
 end (*emit2*);

 procedure block(fsys: symset; isfun: boolean; level: integer);
 type
  conrec = record
        tp: types;
        i: integer;
       end;
   
 var
  dx: integer;  (*data allocation index*)
  prt: integer;  (*t-index of this procedure*)
  prb: integer;  (*b-index of this procedure*)
  x: integer;
  
  procedure skip(fsys: symset; n:er);
  begin
   error(n);
   while not (sy in fsys) do
    insymbol;
   if skipflag then
    endskip;
  end (*skip*);
    
  procedure test(s1,s2: symset; n: er);
  begin
   if not (sy in s1) then 
    skip(s1+s2,n) 
  end (*test*);
   
  procedure testsemicolon;
  begin
   if sy = semicolon then
    insymbol
   else
    error(erpun);
   test([ident]+blockbegsys, fsys, erkey)
  end (*testsemicolon*);
   
  procedure enter(id: alfa; k: object);
  var
   j,l: integer;
  begin
   if t = tmax then
    fatal(1)
   else
   begin
    tab[0].name := id;
    j := btab[display[level]].last;
    l := j;
    while tab[j].name <> id do
     j := tab[j].link;
    if j <> 0 then
     error(erdup)
    else
    begin
     t := t+1;
     with tab[t] do
     begin
      name := id;
      link := l;
      obj := k;
      typ := notyp;
      ref := 0;
      lev := level;
      adr := 0
     end;
     btab[display[level]].last := t
    end
   end
  end (*enter*);
   
  function loc(id: alfa): integer;
  var
   i,j: integer;   (*locate id in table*)
  begin
   i := level;
   tab[0].name := id;  (*sentinel*)
   repeat
    j := btab[display[i]].last;
    while tab[j].name <> id do
     j := tab[j].link;
    i := i-1;
   until (i<0) or (j<>0);
   if j = 0 then
    error(ernf);
   loc := j
  end (*loc*);
   
  procedure entervariable;
  begin
   if sy = ident then
   begin
    enter(id,variable);
    insymbol
   end
   else
    error(erid)
  end (*entervariable*);
   
  procedure constant(fsys: symset; var c: conrec);
  var
   x, sign: integer;
  begin 
   c.tp := notyp; 
   c.i := 0;
   test(constbegsys, fsys, erkey);
   if sy in constbegsys then
   begin
    if sy = charcon then
    begin 
     c.tp := chars; 
     c.i := inum; 
     insymbol
    end
    else
    begin
     sign := 1;
     if sy in [plus,minus] then
     begin
      if sy = minus then
       sign := -1;
      insymbol
     end;
     if sy = ident then
     begin
      x := loc(id);
      if x <> 0 then
       if tab[x].obj <> konstant then 
        error(ertyp) 
       else
       begin
        c.tp := tab[x].typ;
        c.i := sign*tab[x].adr
       end;
      insymbol
     end 
     else
      if sy = intcon then
      begin
       c.tp := ints;
       c.i := sign*inum; 
       insymbol
      end
      else
       skip(fsys,erkey)          
    end;
    test(fsys, [], erkey)
   end
  end (*constant*);
    
  procedure typ(fsys: symset; var tp: types; var rf, sz: integer);
  var
   x: integer;
   eltp: types; elrf: integer;
   elsz, offset, t0,t1: integer;
     
   procedure arraytyp(var aref,arsz: integer);
   var
    eltp: types;
    low, high: conrec;
    elrf, elsz: integer;
   begin
    constant([colon,rbrack,rparent,ofsy]+fsys, low);
    if sy = colon then
     insymbol
    else
     error(erpun);
    constant([rbrack,comma,rparent,ofsy]+fsys, high);
    if high.tp <> low.tp then
    begin
     error(ertyp);
     high.i := low.i
    end;
    enterarray(low.tp, low.i, high.i); 
    aref := a;
    if sy = comma then
    begin
     insymbol; 
     eltp := arrays; 
     arraytyp(elrf,elsz)
    end
    else
    begin
     if sy = rbrack then 
      insymbol 
     else
      error(erpun);
     if sy = ofsy then
      insymbol 
     else 
      error(erkey);
     typ(fsys,eltp,elrf,elsz)
    end;
    with atab[aref] do
    begin
     arsz := (high-low+1)*elsz; 
     size:=arsz;
     eltyp := eltp;
     elref := elrf;
     elsize := elsz
    end;
   end (*arraytyp*);
     
  begin (*typ*)
   tp := notyp;
   rf := 0;
   sz := 0;
   test(typebegsys, fsys, erid);
   if sy in typebegsys then
   begin
    if sy = ident then
    begin
     x := loc(id);
     if x <> 0 then
      with tab[x] do
       if obj <> type1 then
        error(ertyp)
       else
       begin
        tp := typ; 
        rf := ref; 
        sz := adr;
        if tp = notyp then
         error(ertyp)
       end;
     insymbol
    end
    else
     if sy = arraysy then
     begin
      insymbol;
      if sy = lbrack then
       insymbol
      else
       error(erpun);
      tp := arrays;
      arraytyp(rf,sz)
     end
     else
      test(fsys, [], erkey)
    end        
  end (*typ*);

  procedure parameterlist;   (*formal parameter list*)
  var
   tp: types;
   rf, sz, x, t0: integer;
   valpar: boolean;
  begin
   insymbol;
   tp := notyp;
   rf := 0;
   sz := 0;
   test([ident,varsy], fsys+[rparent], erpar);
   while sy in [ident,varsy] do
   begin
    if sy <> varsy then
     valpar := true
    else
    begin
     insymbol;
     valpar := false
    end;
    t0 := t;
    entervariable;
    while sy = comma do
    begin
     insymbol;
     entervariable;
    end;
    if sy = colon then 
    begin
     insymbol;
     if sy <> ident then
      error(erid)
     else
     begin
      x := loc(id);
      insymbol;
      if x <> 0 then
       with tab[x] do
        if obj <> type1 then
         error(ertyp)
        else
        begin
         tp := typ;
         rf := ref;
         if valpar then 
          sz := adr
         else
          sz := 1
        end
     end;
     test([semicolon,rparent], [comma,ident]+fsys, erpun)
    end
    else
     error(erpun);
    while t0 < t do
    begin
     t0 := t0+1;
     with tab[t0] do
     begin
      typ := tp;
      ref := rf;
      normal := valpar;
      adr := dx;
      lev := level;
      dx := dx + sz
     end
    end;
    if sy <> rparent then
    begin
     if sy = semicolon then
      insymbol
     else
      error(erpun);
     test([ident,varsy], [rparent]+fsys, erkey)
    end
   end (*while*);
   if sy = rparent then
   begin
    insymbol;
    test([semicolon,colon], fsys, erkey)
   end
   else
    error(erpun)
  end (*parameterlist*);
    
  procedure constantdeclaration;
  var
   c: conrec;
  begin
   insymbol;
   test([ident], blockbegsys, erid);
   while sy = ident do
   begin
    enter(id,konstant);
    insymbol;
    if sy = eql then
     insymbol
    else
     error(erpun);
    constant([semicolon,comma,ident]+fsys,c);
    tab[t].typ := c.tp;
    tab[t].ref := 0;
    tab[t].adr := c.i;
    testsemicolon
   end 
  end (*constantdeclaration*);
    
  procedure typedeclaration;
  var
   tp: types; rf, sz, t1: integer;
  begin
   insymbol;
   test([ident], blockbegsys, erid);
   while sy = ident do
   begin
    enter(id,type1);
    t1 := t;
    insymbol;
    if sy = eql then
     insymbol
    else
     error(erpun);
    typ([semicolon,comma,ident]+fsys, tp, rf, sz);
    with tab[t1] do
    begin
     typ := tp;
     ref := rf;
     adr := sz
    end;
    testsemicolon
   end
  end (*typedeclaration*);
    
  procedure variabledeclaration;
  var
   t0, t1, rf, sz: integer;
   tp: types;
  begin
   insymbol;
   while sy = ident do
   begin
    t0 := t;
    entervariable;
    while sy = comma do
    begin
     insymbol;
     entervariable;
    end;
    if sy = colon then
     insymbol
    else
     error(erpun);
    t1 := t;
    typ([semicolon,comma,ident]+fsys, tp, rf, sz);
    while t0 < t1 do
    begin 
     t0 := t0+1;
     with tab[t0] do
     begin
      typ := tp;
      ref := rf;
      lev := level;
      adr := dx;
      normal := true;
      dx := dx + sz
     end
    end;
    testsemicolon
   end
  end (*variabledeclaration*);
    
  procedure procdeclaration;
  var
   isfun: boolean;
  begin
   isfun := sy = functionsy;
   insymbol;
   if sy <> ident then
   begin
    error(erid);
    id := '     ';
   end;
   if isfun then
    enter(id,funktion)
   else
    enter(id,prozedure);
   tab[t].normal := true;
   insymbol;
   block([semicolon]+fsys, isfun, level+1);
   if sy = semicolon then
    insymbol
   else
    error(erpun);
   emit(32+ord(isfun))  (*exit*)
  end (*procdeclaration*);
   
  procedure statement(fsys: symset);
  var
   i: integer;
   x: item;

   procedure expression(fsys: symset; var x: item); forward;
      
   procedure selector(fsys: symset; var v: item);
   var
    x: item;
    a,j: integer;
   begin (*sy in [lparent, lbrack, period]*)
    if sy <> lbrack then
     error(ertyp);
    repeat
     insymbol;
     expression(fsys+[comma,rbrack], x);
     if v.typ <> arrays then
      error(ertyp) 
     else
     begin
      a := v.ref;
      if atab[a].inxtyp <> x.typ then
       error(ertyp) 
      else
       emit1(21,a);
      v.typ := atab[a].eltyp; 
      v.ref := atab[a].elref;
     end
    until sy <> comma;
    if sy = rbrack then
     insymbol
    else
     error(erpun);
    test(fsys,[],erkey);
   end (*selector*);
      
   procedure call(fsys: symset; i: integer);
   var
    x: item;
    lastp, cp, k: integer;
   begin
    emit1(18,i); (*mark stack*)
    lastp := btab[tab[i].ref].lastpar;
    cp := i;
    if sy = lparent then
    begin (*actual parameter list*)
     repeat
      insymbol;
      if cp >= lastp then
       error(erpar)
      else
      begin
       cp := cp+1;
       if tab[cp].normal then
       begin (*value parameter*)
        expression(fsys+[comma,colon,rparent], x);
        if x.typ=tab[cp].typ then
        begin
         if x.ref <> tab[cp].ref then
          error(ertyp)
         else
          if x.typ = arrays then
           emit1(22,atab[x.ref].size)
        end
        else
         if x.typ<>notyp then
          error(ertyp);
       end
       else
       begin (*variable parameter*)
        if sy <> ident then
         error(erid)
        else
        begin
         k := loc(id);
         insymbol;
         if k <> 0 then
         begin
          if tab[k].obj <> variable then
           error(erpar);
          x.typ := tab[k].typ;
          x.ref := tab[k].ref;
          if tab[k].normal then
           emit2(0,tab[k].lev,tab[k].adr)
          else
           emit2(1,tab[k].lev,tab[k].adr);
          if sy = lbrack then
           selector(fsys+[comma,colon,rparent], x);
          if (x.typ<>tab[cp].typ) or (x.ref<>tab[cp].ref) then
           error(ertyp)
         end
        end
       end
      end;
      test([comma,rparent], fsys, erkey)
     until sy <> comma;
     if sy = rparent then
      insymbol
     else
      error(erpun)
    end;
    if cp < lastp then
     error(erpar); (*too few actual parameters*)
    emit1(19, btab[tab[i].ref].psize-1);
    if tab[i].lev < level then
     emit2(3, tab[i].lev, level)
   end (*call*);
      
   function resulttype(a,b: types): types;
   begin
    if (a>ints) or (b>ints) then
    begin
     error(ertyp); 
     resulttype := notyp
    end
    else
     if (a=notyp) or (b=notyp) then
      resulttype := notyp 
     else
      resulttype := ints
   end (*resulttype*);
 
   procedure expression;
   var
    y:item;
    op:symbol;
              
    procedure simpleexpression(fsys: symset; var x: item);
    var
     y:item;
     op:symbol;
         
     procedure term(fsys:symset; var x:item);
     var 
      y:item; 
      op:symbol; 
      ts:typset;
          
      procedure factor(fsys:symset; var x: item);
      var
       i,f: integer;
           
      begin (*factor*)
       x.typ := notyp;
       x.ref := 0;
       test(facbegsys, fsys, erpun);
       while sy in facbegsys do
       begin
        if sy = ident then
        begin
         i := loc(id);
         insymbol;
         with tab[i] do
          case obj of
          konstant:
          begin
           x.typ := typ;
           x.ref := 0;
           emit1(24,adr)
          end;
          variable:
          begin
           x.typ := typ;
           x.ref := ref;
           if sy = lbrack then
           begin
            if normal then
             f := 0
            else
             f := 1;
            emit2(f, lev, adr);
            selector(fsys,x);
            if x.typ in stantyps then 
             emit(34)
           end
           else
           begin
            if x.typ in stantyps then
             if normal then
              f:=1
             else 
              f:=2
            else
             if normal then
              f:=0
             else
              f:=1;
            emit2(f,lev,adr)
           end
          end;
          type1, prozedure:
           error(ertyp);
          funktion: 
          begin
           x.typ := typ;
           if lev <> 0 then
            call(fsys, i)
           else
            emit1(8,adr);
           end
          end (*case,with*)
         end
         else
          if sy in [charcon,intcon] then
          begin
           if sy = charcon then
            x.typ := chars
           else
            x.typ := ints;
           emit1(24, inum);
           x.ref := 0; 
           insymbol
          end 
          else
           if sy = lparent then
           begin
            insymbol;
            expression(fsys+[rparent], x);
            if sy = rparent then
             insymbol
            else
             error(erpun)
           end 
           else
            if sy = notsy then
            begin insymbol; factor(fsys,x);
             if x.typ=bools then
              emit(35)
             else
              if x.typ<>notyp then
               error(ertyp)
            end;
        test(fsys, facbegsys, erkey)
       end (*while*)
      end (*factor*);
          
     begin (*term*)
      factor(fsys+[times,idiv,imod,andsy], x);
      while sy in [times,idiv,imod,andsy] do
      begin
       op := sy;
       insymbol;
       factor(fsys+[times,idiv,imod,andsy], y);
       if op = times then
       begin
        x.typ := resulttype(x.typ, y.typ);
        if x.typ = ints then
         emit(57);
       end
       else
        if op = andsy then
        begin
         if (x.typ=bools) and (y.typ=bools) then
          emit(56)
         else
         begin
          if (x.typ<>notyp) and (y.typ<>notyp) then
           error(ertyp);
          x.typ := notyp
         end
        end
        else
        begin (*op in [idiv,imod]*)
         if (x.typ=ints) and (y.typ=ints) then
          if op=idiv then
           emit(58)
          else
           emit(59)
         else
         begin
          if (x.typ<>notyp) and (y.typ<>notyp) then
           error(ertyp);
          x.typ := notyp
         end
        end
      end
     end (*term*);
        
    begin (*simpleexpression*)
     if sy in [plus,minus] then
     begin 
      op := sy;
      insymbol;
      term(fsys+[plus,minus], x);
      if x.typ > ints then
       error(ertyp)
      else
       if op = minus then
        emit(36)
     end
     else
      term(fsys+[plus,minus,orsy], x);
     while sy in [plus,minus,orsy] do
     begin
      op := sy;
      insymbol;
      term(fsys+[plus,minus,orsy], y);
      if op = orsy then 
      begin
       if (x.typ=bools) and (y.typ=bools) then
        emit(51)
       else
       begin
        if (x.typ<>notyp) and (y.typ<>notyp) then
         error(ertyp);
        x.typ := notyp
       end
      end
      else
      begin
       x.typ := resulttype(x.typ, y.typ);
       if x.typ = ints then
        if op = plus then
         emit(52)
        else
         emit(53);
      end
     end
    end (*simpleexpression*);
        
   begin (*expression*)
    simpleexpression(fsys+[eql,neq,lss,leq,gtr,geq], x);
    if sy in [eql,neq,lss,leq,gtr,geq] then
    begin
     op := sy;
     insymbol;
     simpleexpression(fsys, y);
     if (x.typ in [notyp,ints,bools,chars]) and (x.typ = y.typ) then
      case op of
       eql: emit(45);
       neq: emit(46);
       lss: emit(47);
       leq: emit(48);
       gtr: emit(49);
       geq: emit(50);
      end
     else
      error(ertyp);
     x.typ := bools
    end
   end (*expression*);
      
   procedure assignment(lv,ad: integer);
   var 
    x,y: item;
    f: integer;
   (*tab[i].obj in [variable,prozedure]*)
   begin
    x.typ := tab[i].typ;
    x.ref := tab[i].ref;
    if tab[i].normal then
     f := 0 
    else
     f := 1;
    emit2(f, lv, ad);
    if sy = lbrack then
     selector([becomes,eql]+fsys, x);
    if sy = becomes then
     insymbol
    else
     error(erpun);
    expression(fsys, y);
    if x.typ = y.typ then
     if x.typ in stantyps then
      emit(38)
     else
      if x.ref <> y.ref then
       error(ertyp)
      else
       if x.typ = arrays then
        emit1(23, atab[x.ref].size)
       else 
        error(ertyp);
   end (*assignment*);
      
   procedure compoundstatement;
   begin
    insymbol;
    statement([semicolon,endsy]+fsys);
    while sy in [semicolon]+statbegsys do
    begin
     if sy = semicolon then
      insymbol
     else
      error(erpun);
     statement([semicolon,endsy]+fsys)
    end;
    if sy = endsy then
     insymbol
    else
     error(erkey)
   end (*compoundstatement*);
      
   procedure ifstatement;
   var
    x: item;
    lc1,lc2: integer;
   begin
    insymbol;
    expression(fsys+[thensy,dosy], x);
    if not (x.typ in [bools,notyp]) then
     error(ertyp);
    lc1 := lc;
    emit(11); (*jmpc*)
    if sy = thensy then
     insymbol
    else
     error(erkey);
    statement(fsys+[elsesy]);
    if sy = elsesy then
    begin
     insymbol;
     lc2 := lc;
     emit(10);
     code[lc1].y := lc;
     statement(fsys);
     code[lc2].y := lc
    end
    else
     code[lc1].y := lc
   end (*ifstatement*);
      
   procedure repeatstatement;
   var
    x: item;
    lc1: integer;
   begin
    lc1 := lc;
    insymbol;
    statement([semicolon,untilsy]+fsys);
    while sy in [semicolon]+statbegsys do
    begin
     if sy = semicolon then
      insymbol
     else
      error(erpun);
     statement([semicolon,untilsy]+fsys)
    end;
    if sy = untilsy then
    begin
     insymbol;
     expression(fsys, x);
     if not (x.typ in [bools, notyp]) then
      error(ertyp);
     emit1(11,lc1)
    end
    else
     error(erkey)
   end (*repeatstatement*);
      
   procedure whilestatement;
   var
    x: item;
    lc1,lc2: integer;
   begin
    insymbol;
    lc1 := lc;
    expression(fsys+[dosy], x);
    if not (x.typ in [bools,notyp]) then
     error(ertyp);
    lc2 := lc;
    emit(11);
    if sy = dosy then
     insymbol
    else
     error(erkey);
    statement(fsys);
    emit1(10,lc1);
    code[lc2].y := lc
   end (*whilestatement*);
      
   procedure forstatement;
   var
    cvt: types;
    x: item;
    i,f,lc1,lc2: integer;
   begin
    insymbol;
    if sy = ident then
    begin
     i := loc(id);
     insymbol;
     if i = 0 then
      cvt := ints
     else
      if tab[i].obj = variable then
      begin
       cvt := tab[i].typ;
       emit2(0, tab[i].lev, tab[i].adr);
       if not (cvt in [notyp,ints,bools,chars]) then
        error(ertyp)
      end
      else
      begin
       error(ertyp);
       cvt := ints
      end
    end
    else
     skip([becomes,tosy,dosy]+fsys, erid);
    if sy = becomes then
    begin
     insymbol;
     expression([tosy,dosy]+fsys, x);
     if x.typ <> cvt then
      error(ertyp)
    end
    else
     skip([tosy,dosy]+fsys, erpun);
    if sy = tosy then
    begin
     insymbol;
     expression([dosy]+fsys, x);
     if x.typ <> cvt then
      error(ertyp)
    end
    else
     skip([dosy]+fsys, erkey);
    lc1 := lc; 
    emit(14);
    if sy = dosy then 
     insymbol
    else
     error(erkey);
    lc2 := lc; 
    statement(fsys);
    emit1(15,lc2); 
    code[lc1].y := lc
   end (*forstatement*);
   
   procedure standproc(n: integer);
   var i,f: integer;
    x,y: item;
   begin
    case n of
     1,2: 
     begin (*read*)
      if sy = lparent then 
      begin
       repeat
        insymbol;
        if sy <> ident then
         error(erid)
        else
        begin
         i := loc(id);
         insymbol;
         if i <> 0 then
          if tab[i].obj <> variable then
           error(ertyp)
          else
          begin
           x.typ := tab[i].typ;
           x.ref := tab[i].ref;
           if tab[i].normal then
            f := 0
           else
            f := 1;
           emit2(f, tab[i].lev, tab[i].adr);
           if sy = lbrack then
            selector(fsys+[comma,rparent], x);
           if x.typ in [ints,chars,notyp] then
            emit1(27, ord(x.typ))
           else
            error(ertyp)
          end
        end;
        test([comma,rparent],fsys, erkey);
       until sy <> comma;
       if sy = rparent then
        insymbol
       else
        error(erpun)
      end;
      if n = 2 then
       emit(62)
     end;
     3,4:
     begin (*write*)
      if sy = lparent then 
      begin
       repeat
        insymbol;
        if sy = string then
        begin
         emit1(24,sleng);
         emit1(28,inum);
         insymbol
        end
        else
        begin
         expression(fsys+[comma,colon,rparent], x);
         if not (x.typ in stantyps) then
          error(ertyp);
         emit1(29,ord(x.typ))
        end
       until sy <> comma;
       if sy = rparent then
        insymbol
       else
        error(erpun)
      end;
      if n = 4 then emit(63)
     end;
     5,6:
      if sy <> lparent then
       error(erpun)
      else
      begin
       insymbol;
       if sy <> ident then
        error(erid)
       else
       begin
        i:= loc(id);
        insymbol;
        if i <> 0 then 
         if tab[i].obj <> variable then
          error(ertyp)
         else
         begin
          x.typ:=tab[i].typ;
          x.ref:=tab[i].ref;
          if tab[i].normal then 
           f:=0
          else
           f:=1;
          emit2(f,tab[i].lev,tab[i].adr);
          if sy=lbrack then
           selector(fsys+[rparent],x);
          if x.typ=ints then 
           emit(n+1)
          else
           error(ertyp)
         end
       end;
       if sy=rparent then
        insymbol
       else
        error(erpun)
      end;
    end;
   end (*standproc*);
      
  begin (*statement*)
   if sy in statbegsys+[ident] then 
    case sy of
     ident:
     begin
      i := loc(id);
      insymbol;
      if i <> 0 then
       case tab[i].obj of
        konstant, type1:
         error(ertyp);
        variable:
         assignment(tab[i].lev, tab[i].adr);
        prozedure:
         if tab[i].lev <> 0 then
          call(fsys, i)
         else
          standproc(tab[i].adr);
        funktion:
         if tab[i].ref = display[level] then
          assignment(tab[i].lev+1,0)
         else
          error(ertyp)
       end
      end;
     beginsy:
       if id='cobegin  ' then
       begin
        emit(4);
        compoundstatement;
        emit(5);
       end
       else
        compoundstatement;
     ifsy:
       ifstatement;
     whilesy:
       whilestatement;
     repeatsy:
       repeatstatement;
     forsy:
       forstatement;
    end;
   test(fsys, [], erpun) 
  end (*statement*); 
         
 begin (*block*)
  dx := 5;
  prt := t;
  if level > lmax then
   fatal(5);
  test([lparent,colon,semicolon], fsys, erpun);
  enterblock;
  display[level] := b;
  prb := b;
  tab[prt].typ := notyp;
  tab[prt].ref := prb;
  if sy = lparent then
   parameterlist;
  btab[prb].lastpar := t;
  btab[prb].psize := dx;
  if isfun then
   if sy = colon then
   begin
    insymbol;  (*function type*)
    if sy = ident then
    begin
     x := loc(id);
     insymbol;
     if x <> 0 then
      if tab[x].obj <> type1 then
       error(ertyp)
      else
       if tab[x].typ in stantyps then
        tab[prt].typ := tab[x].typ
       else
        error(ertyp)
    end
    else
     skip([semicolon]+fsys, erid)
   end
   else
    error(erpun);
  if sy = semicolon then
   insymbol
  else
   error(erpun);
  repeat
   if sy = constsy then
    constantdeclaration;
   if sy = typesy then
    typedeclaration;
   if sy = varsy then
    variabledeclaration;
   btab[prb].vsize := dx;
   while sy in [proceduresy,functionsy] do
    procdeclaration;
   test([beginsy], blockbegsys+statbegsys, erkey)
  until sy in statbegsys;
  tab[prt].adr := lc;
  insymbol;
  statement([semicolon,endsy]+fsys);
  while sy in [semicolon]+statbegsys do
  begin
   if sy = semicolon then
    insymbol
   else
    error(erpun);
   statement([semicolon,endsy]+fsys)
  end;
  if sy = endsy then
   insymbol
  else
   error(erkey);
  test(fsys+[period], [], erkey)
 end (*block*);

 procedure interpret;
 label 97, 98;
 const
  stepmax = 8; (*max steps before process switch*)
  tru = 1; (*integer value of true*)
  fals = 0; (*integer value of false*)
  charl = 0; (*lowest character ordinal*)
  charh = 63; (*highest character ordinal*)
 type
  ptype = 0..pmax; (*index over processes*)
 var
  ir: order;   (*instruction buffer*)
  ps: (run,fin,caschk,divchk,inxchk,stkchk,linchk,
     lngchk,redchk,deadlock); (*processor status*)
  lncnt,             (*number of lines*)
  chrcnt: integer;   (*number of characters in line*)
  h1,h2,h3,h4: integer; (*local variables*)
  s: array [1..stmax] of integer;   (*the stack*)

(*process table - one entry for each process*)
 ptab: array[ptype] of
  record
   t,b,         (*top,bottom of stack*)
   pc,            (*program counter*)
   stacksize: integer;      (*stack limit*)
   display: array[1..lmax] of integer;
   suspend: integer; (*0 or index of semaphore*)
   active: boolean   (*procedure active flag*)
  end;
 npr,
 curpr: ptype;
 stepcount: integer;
 seed: integer;
 pflag: boolean; (*concurrent call flag*)
 
 procedure setran(seed:integer); extern;

 function ran: real; extern;

 procedure chooseproc;
 (*from a random starting point search for a process
  that is active and not suspended. 
  d aborts the interpreter if a deadlock occurs *)
 var
  d: integer;
 begin
  d:=pmax+1;
  curpr:=(curpr+trunc(ran*pmax))mod(pmax+1);
  while ((not ptab[curpr].active) or (ptab[curpr].suspend <> 0))
      and (d >= 0) do
  begin
   d:=d-1;
   curpr:=(curpr+1)mod(pmax+1)
  end;
  if d< 0 then
  begin
   ps:=deadlock;
   goto 98;
  end
  else
   stepcount:=trunc(ran*stepmax)
 end;

 function itob (i:integer): boolean;
 begin
  if i = tru then 
   itob:= true
  else
   itob:= false
 end;
 
 function btoi (b:boolean): integer;
 begin
  if b then 
   btoi:= tru
  else
   btoi:= fals
 end;

 begin (*interpret*)
  s[1] := 0;
  s[2] := 0;
  s[3] := -1;
  s[4] := btab[1].last;
  with ptab[0] do begin
   b:=0;
   suspend:=0;
   display[1]:=0;
   t:=btab[2].vsize-1;
   pc:=tab[s[4]].adr;
   active:=true;
   stacksize:=stmax-pmax*stkincr
  end;
  for curpr:=1 to pmax do
   with ptab[curpr] do
   begin
    active:=false;
    display[1]:=0;
    pc:=0;
    suspend:=0;
    b:=ptab[curpr-1].stacksize+1;
    stacksize:=b+stkincr-1;
    t:=b-1;
   end;
  npr:= 0;
  curpr:= 0;
  pflag:= false;
  seed:= clock;
  setran(seed); stepcount:= 0;
  ps:= run;
  lncnt:=0;
  chrcnt:=0;
  repeat
   if ptab[0].active then 
    curpr:= 0
   else
    if stepcount=0 then
     chooseproc
    else
     stepcount:=stepcount-1;
   with ptab[curpr] do
   begin 
    ir:= code[pc];
    pc:= pc+1;
   end;
   if pflag then
   begin
    if ir.f = 18 (*markstack*) then
     npr:=npr+1;
    curpr:=npr
   end;
   with ptab[curpr] do
    case ir.f of
    0: 
    begin (*load address*) 
     t := t+1;
     if t > stacksize then
      ps := stkchk
     else
      s[t] := display[ir.x] + ir.y
    end;
    1:
    begin (*load value*) 
     t := t+1;
     if t > stacksize then
      ps := stkchk
     else
      s[t] := s[display[ir.x] + ir.y]
    end;
    2:
    begin (*load indirect*)
     t := t+1;
     if t > stacksize then
      ps := stkchk
     else
      s[t] := s[s[display[ir.x] + ir.y]]
    end;
    3: 
    begin (*update display*)
     h1 := ir.y; 
     h2 := ir.x;
     h3 := b;
     repeat
      display[h1] := h3;
      h1 := h1-1;
      h3:= s[h3+2]
     until h1 = h2
    end;
    4: (*cobegin*) 
     pflag:=true;
    5: (*coend*)
    begin
     pflag:=false;
     ptab[0].active:=false
    end;
    6: (*wait*)
    begin
     h1:=s[t];
     t:=t-1;
     if s[h1] > 0 then
      s[h1]:=s[h1]-1
     else
     begin
      suspend:=h1;
      stepcount:=0;
     end
    end;
    7: (*signal*)
    begin
     h1:=s[t];
     t:=t-1;
     h2:=pmax+1;
     h3:=trunc(ran*h2);
     while (h2 >= 0) and (ptab[h3].suspend <> h1) do
     begin
      h3:=(h3+1) mod (pmax+1); 
      h2:=h2-1;
     end;
     if h2 < 0 then
      s[h1]:=s[h1]+1
     else
      ptab[h3].suspend:=0;
    end;
    8: 
     case ir.y of
      17:
      begin
       t:= t+1;
       if t > stacksize then
        ps := stkchk
       else
        s[t] := btoi(eof(input))
      end;
      18:
      begin
       t:= t+1;
       if t > stacksize then
        ps := stkchk
       else
        s[t] := btoi(eoln(input))
      end;
     end;
    10:
     pc := ir.y;  (*jump*)
    11: 
     begin (*conditional jump*)
      if s[t] = fals then
       pc := ir.y;
      t := t-1
     end;
    14:
     begin (*for1up*)
      h1 := s[t-1];
      if h1 <= s[t] then
       s[s[t-2]] := h1
      else
      begin
       t := t-3;
       pc := ir.y
      end
     end;
    15:
     begin (*for2up*) 
      h2 := s[t-2];
      h1:= s[h2] + 1;
      if h1 <= s[t] then
      begin
       s[h2] := h1;
       pc := ir.y
      end
      else
       t := t-3;
     end;
    18:
     begin (*mark stack*)
      h1 := btab[tab[ir.y].ref].vsize;
      if t+h1 > stacksize then
       ps := stkchk 
      else
      begin
       t := t+5;
       s[t-1] := h1-1;
       s[t] := ir.y
      end
     end;
    19:
     begin (*call*)
      h1 := t - ir.y;    (*h1 points to base*)
      h2 := s[h1+4];   (*h2 points to tab*)
      h3 := tab[h2].lev;
      display[h3+1] := h1;
      h4 := s[h1+3] + h1;
      s[h1+1] := pc;
      s[h1+2] := display[h3];
      s[h1+3] := b;
      for h3 := t+1 to h4 do
       s[h3] := 0;
      b := h1;
      t := h4;
      pc := tab[h2].adr
     end;
    21:
     begin (*index*)
      h1 := ir.y;   (*h1 points to atab*)
      h2 := atab[h1].low;
      h3 := s[t];
      if h3 < h2 then
       ps := inxchk
      else
       if h3 > atab[h1].high then
        ps := inxchk
       else
       begin
        t := t-1;
        s[t] := s[t] + (h3-h2)*atab[h1].elsize
       end
     end;
    22:
     begin (*load block*)
      h1 := s[t];
      t := t-1;
      h2 := ir.y + t;
      if h2 > stacksize then
       ps := stkchk
      else
       while t < h2 do
       begin
        t := t+1;
        s[t] := s[h1];
        h1 := h1+1
       end
     end;
    23: 
     begin (*copy block*)
      h1 := s[t-1];
      h2 := s[t];
      h3 := h1 + ir.y;
      while h1 < h3 do
      begin
       s[h1] := s[h2];
       h1 := h1+1;
       h2 := h2+1
      end;
      t := t-2
     end;
    24:
     begin (*literal*)
      t := t+1;
      if t > stacksize then
       ps := stkchk
      else
       s[t] := ir.y
     end;
    27:
     begin (*read*)
      if eof(input) then
       ps := redchk
      else
       case ir.y of
        1: read(s[s[t]]);
        3: 
        begin
         read(ch); s[s[t]]:=ord(ch);
        end
       end;
      t := t-1
     end;
    28:
     begin (*write string*)
      h1 := s[t];
      h2 := ir.y;
      t := t-1;
      chrcnt := chrcnt+h1;
      if chrcnt > lineleng then
       ps := lngchk;
      repeat
       write(stab[h2]);
       h1 := h1-1;
       h2:= h2+1
      until h1 = 0
     end;
    29:
     begin (*write1*)
      if ir.y = 3 then
       h1:=1
      else
       h1:=10;
      chrcnt := chrcnt + h1;
      if chrcnt > lineleng then
       ps := lngchk
      else
       case ir.y of
        1: write(s[t]);
        2: write(itob(s[t]));
        3: if (s[t] < charl) or (s[t] > charh) then
          ps:=inxchk
         else
          write(chr(s[t]))
       end;
      t := t-1
     end;
    31:
      ps := fin;
    32:
     begin
      t := b-1;
      pc := s[b+1];
      if pc <> 0 then
       b := s[b+3]
      else
      begin
       npr:=npr-1;
       active:=false;
       stepcount:=0;
       ptab[0].active := (npr=0)
      end
     end;
    33:
     begin (*exit function*)
      t := b;
      pc := s[b+1];
      b := s[b+3]
     end;
    34: s[t] := s[s[t]];
    35: s[t] := btoi(not(itob(s[t])));
    36: s[t] := - s[t];
    38: 
     begin (*store*)
      s[s[t-1]] := s[t];
      t := t-2
     end;
    45:
     begin
      t := t-1;
      s[t] := btoi(s[t] = s[t+1])
     end;
    46: 
     begin
      t := t-1;
      s[t] := btoi(s[t] <> s[t+1])
     end;
    47:
     begin
      t := t-1;
      s[t] := btoi(s[t] < s[t+1])
     end;
    48:
     begin
      t := t-1;
      s[t] := btoi(s[t] <= s[t+1])
     end;
    49:
     begin
      t := t-1;
      s[t] := btoi(s[t] > s[t+1])
     end;
    50:
     begin
      t := t-1;
      s[t] := btoi(s[t] >= s[t+1])
     end;
    51:
     begin
      t := t-1;
      s[t] := btoi(itob(s[t]) or itob(s[t+1]))
     end;
    52:
     begin
      t := t-1;
      s[t] := s[t] + s[t+1]
     end;
    53:
     begin
      t := t-1;
      s[t] := s[t] - s[t+1]
     end;
    56:
     begin
      t := t-1;
      s[t] := btoi(itob(s[t]) and itob(s[t+1]))
     end;
    57:
     begin
      t := t-1;
      s[t] := s[t] * s[t+1]
     end;
    58:
     begin
      t := t-1;
      if s[t+1] = 0 then
       ps := divchk
      else
       s[t] := s[t] div s[t+1]
     end;
    59:
     begin
      t := t-1;
      if s[t+1] = 0 then
       ps := divchk
      else
       s[t] := s[t] mod s[t+1]
     end;
    62:
      if eof(input) then
       ps := redchk
      else
       readln;
    63:
     begin
      writeln;
      lncnt := lncnt + 1;
      chrcnt := 0;
      if lncnt > linelimit then
       ps := linchk
     end
   end (*case*);
  until ps <> run;
 98:writeln;
  if ps <> fin then
  begin
   with ptab[curpr] do
    write('0halt at', pc:5, 'in process', curpr:4, ' because of ');
   case ps of
    deadlock: writeln('deadlock');
    divchk:  writeln('division by 0');
    inxchk:  writeln('invalid index');
    stkchk:  writeln('storage overflow');
    linchk:  writeln('too much output');
    lngchk:  writeln('line too long');
    redchk:  writeln('reading past end of file');
   end;
   writeln('0process active suspend pc');
   for h1:= 0 to pmax do
    with ptab[h1] do
     writeln('0',h1:4,active,suspend,pc);
   writeln('0global variables');
   for h1:= btab[1].last+1 to tmax do
    with tab[h1] do 
     if lev <> 1 then
      goto 97
     else
      if obj = variable then
       if typ in stantyps then
        case typ of
         ints: writeln(name,' = ',s[adr]);
         bools: writeln(name,' = ',itob(s[adr]));
         chars: writeln(name,' = ',chr(s[adr] mod 64));
        end;
  97:writeln;
  end;
 end (*interpret*);

begin (*main*)
 message(' - concurrent pascal-s');
 key[ 1] := 'and    '; key[ 2] := 'array   ';
 key[ 3] := 'begin   '; key[ 4] := 'cobegin  ';
 key[ 5] := 'coend   '; key[ 6] := 'const   ';
 key[ 7] := 'div    '; key[ 8] := 'do    ';
 key[ 9] := 'else   '; key[10] := 'end    ';
 key[11] := 'for    '; key[12] := 'function ';
 key[13] := 'if    '; key[14] := 'mod    ';
 key[15] := 'not    '; key[16] := 'of    ';
 key[17] := 'or    '; key[18] := 'procedure ';
 key[19] := 'program  '; key[20] := 'repeat  ';
 key[21] := 'then   '; key[22] := 'to    ';
 key[23] := 'type   '; key[24] := 'until   ';
 key[25] := 'var    '; key[26] := 'while   ';
 ksy[ 1] := andsy;    ksy[ 2] := arraysy;
 ksy[ 3] := beginsy;   ksy[ 4] := beginsy;
 ksy[ 5] := endsy;    ksy[ 6] := constsy;
 ksy[ 7] := idiv;     ksy[ 8] := dosy;
 ksy[ 9] := elsesy;    ksy[10] := endsy;
 ksy[11] := forsy;    ksy[12] := functionsy;
 ksy[13] := ifsy;     ksy[14] := imod;
 ksy[15] := notsy;    ksy[16] := ofsy;
 ksy[17] := orsy;     ksy[18] := proceduresy;
 ksy[19] := programsy;  ksy[20] := repeatsy;
 ksy[21] := thensy;    ksy[22] := tosy;
 ksy[23] := typesy;    ksy[24] := untilsy;
 ksy[25] := varsy;    ksy[26] := whilesy;
 sps['+'] := plus;    sps['-'] := minus;
 sps['('] := lparent;   sps[')'] := rparent;
 sps['='] := eql;     sps[','] := comma;
 sps['['] := lbrack;   sps[']'] := rbrack;
 sps['#'] := neq;     sps['&'] := andsy;
 sps[';'] := semicolon;  sps['*'] := times;
 constbegsys := [plus,minus,intcon,charcon,ident];
 typebegsys := [ident,arraysy];
 blockbegsys := [constsy,typesy,varsy,proceduresy,
          functionsy,beginsy];
 facbegsys :=  [intcon,charcon,ident,lparent,notsy];
 statbegsys := [beginsy,ifsy,whilesy,repeatsy,forsy];
 stantyps :=  [notyp,ints,bools,chars];
 lc := 0;
 ll:=0;
 cc := 0;
 ch := ' ';
 errpos := 0;
 errs := [];
 insymbol;
 t := -1;
 a := 0;
 b := 1;
 sx := 0;
 c2 := 0;
 display[0] := 1; 
 skipflag := false;
 if sy <> programsy then
  error(erkey)
 else
 begin
  insymbol;
  if sy <> ident then
   error(erid)
  else
  begin
   progname := id;
   insymbol
  end
 end;
 enter('     ', variable, notyp, 0); (*sentinel*)
 enter('false   ', konstant, bools, 0);       
 enter('true   ', konstant, bools, 1);       
 enter('char   ', type1, chars, 1);       
 enter('boolean  ', type1, bools, 1);       
 enter('integer  ', type1, ints , 1);       
 enter('eof    ', funktion, bools, 17);
 enter('eoln   ', funktion, bools, 18);       
 enter('read   ', prozedure, notyp, 1);       
 enter('readln  ', prozedure, notyp, 2);       
 enter('write   ', prozedure, notyp, 3);       
 enter('writeln  ', prozedure, notyp, 4);       
 enter('wait   ', prozedure, notyp, 5);       
 enter('signal  ', prozedure, notyp, 6);       
 enter('     ', prozedure, notyp, 0);
 with btab[1] do 
 begin
  last := t;
  lastpar := 1;
  psize := 0; 
  vsize := 0;
 end;
 block(blockbegsys+statbegsys, false, 1);
 if sy <> period then
  error(erpun);
 if btab[2].vsize > stmax-stkincr*pmax then
  error(erln);
 emit(31); (*halt*)
 if not eof(input) then
  readln;
 if errs = [] then
  interpret
 else
  errormsg;
99: writeln;
end.

246 IconJanuary 9, 2007. Birger Nielsen, bnielsen@daimi.au.dk, drinker of tea.
This document: http://www.246.dk/pascals2.html