За да се върнете към играта затворете този прозорец или използвайте Alt+Tab.
Описание на кръстословичната игра Сборослов®

въведение

Игралният комплект се състои от игрална дъска, 120 букви с различни стойности и 4 поставки.

Играта се играе от 2(1) до 4 играчи включително, които теглят върху поставките си по 7 букви от купчината и с тях съставят пресичащи се думи върху игралната дъска.

Преместването на една буква става като първо се кликне с мишката върху нея, а после се кликне върху свободната позиция, на която да се разположи. В купа с букви свободните позиции се намират плътно вдясно.

Измежду буквите се среща 3 пъти символа "@". Той може да изпълнява ролята на произволна буква, пожелана от играча.

Всеки играч се стреми към по-висок сбор от точки, който се формира както от стойностите на буквите, така и от премиалните полета на дъската. Всяко поле със светло син цвят удвоява точките на поставената върху него буква, всяко поле с тъмно син цвят утроява точките на поставената върху него буква, всяко поле с розов цвят удвоява сбора от точките на цялата дума, всяко поле с червен цвят утроява сбора от точките на цялата дума.

примерно разиграване

На фигурата са показани 6 първоначални хода.

       
 К1А1Н1А1П2 
       
I.
>
      В2
 К1А1Н1А1П2Е1
      К1
II.
>
      В2
 К1А1Н1А1П2Е1
    С2О1К1
III.
>
    М1 В2
 К1А1Н1А1П2Е1
    С2О1К1
       
IV.
>
    М1 В2
 К1А1Н1А1П2Е1
 O1  С2О1К1
 Н1     
V.
>
     М1 В2
  К1А1Н1А1П2Е1
  O1  С2О1К1
П2А1Н1И1Ц5А1  
VI.

I. При първия ход е съставена думата КАНАП (6 точки).

II. След втория ход новообразуваните думи са две: КАНАПЕ и ВЕК (7 + 4 = 11 точки).

III. На третия ход са получени три нови думи: СОК, АС и ПО (4 + 3 + 3 = 10 точки).

IV. Новообразуваната дума след четвъртия ход е МАС (4 точки).

V. След петия ход е образувана думата КОН (3 точки).

VI. След шестия ход са образувани две нови думи: ПАНИЦА и МАСА (11 + 5 = 16 точки).

начало на играта

Преди да започне играта се определя реда за участие. Играчите изтеглят по една буква и този, чиято буква е най-близо до началото на азбуката (символът "@" превъзхожда всички останали), получава правото да започне да играе пръв. Останалите се нареждат след него според изтеглената буква. После изтеглените букви се връщат обратно в купа (свободните позиции се намират най-вдясно). Тогава всеки играч изтегля 7 нови букви и ги нарежда на своята поставка.

първи ход

Първият играч съставя дума с 2 или повече от своите букви и ги поставя хоризонтално или вертикално на игралната дъска, така че да минават през централното поле, означено със звездичка (*). После пресмята сбора от точките, записва получения резултат и изтегля oт купа толкова нови букви, колкото е поставил на игралната дъска, така че буквите на поставката му да станат отново 7.

следващи ходове

На ход идва следващият играч. Всеки играч, който е на ред, добавя една или повече букви към вече поставените на дъската букви, така че да се получи нова дума. Всички букви трябва да се поставят в една редица хоризонтално или вертикално на дъската и да образуват завършена дума, която се чете отляво надясно или отгоре надолу. Ако в същото време някоя от новопоставените букви се допира до други букви от съседна редица, то те трябва да образуват завършена дума на принципа на кръстословицата. Играчът получава сбора от точките за всички новообразувани или променени думи при своя ход.

След като са поставени, буквите не могат да бъдат местени.

Трите символа "@" могат да се използват като произволни букви. Когато поставя "@", играчът избира буквата, която да представлява.

начини за образуване на нови думи

1) Чрез добавяне на една или повече букви към дума или букви, които вече са на игралната дъска (виж ход IV);

2) Чрез поставяне на нова дума, перпендикулярно на съществуваща вече дума. Новата дума трябва да използва някоя от буквите на старата дума или да добавя буква към нея (виж ход II, V, VI);

3) Чрез поставяне на завършена дума, успоредно на съществуваща вече дума, така че съседните букви също да образуват завършени думи (виж ход III).

подмяна на букви

Ако реши, играчът, който е на ред, може да подмени всички свои букви или част от тях. За целта буквите, от които иска да се освободи, се връщат в купа. Същият брой букви се изтеглят от купа и се нареждат на поставката. С това редът на този играч приключва.

допустими думи

Разрешени са всички думи, които са части на речта, включително тези с чужд произход, както и разговорни, жаргонни, остарели и т.н. Не се разрешават думи, които се пишат винаги с главна буква, съкращения, абревиатури, самостоятелни представки или наставки, както и думи, които изискват тире. Играчите предварително трябва да се уговорят за речника, който ще използват в случай на съмнение.

подлагане на съмнение

Всяка дума може да бъде поставена под съмнение преди да е започнал редът на следващия играч. Ако съмнителната дума е изписана неправилно или е недопустима, набеденият играч изтегля обратно поставените букви и губи реда си. Ако съмнителната дума се окаже допустима, играчът, изказал съмнение, губи своя следващ ред. Използването на речник се позволява само при изразено съмнение.

край на играта

Играта завършва, когато всички букви са изтеглени от общия куп и освен това някой от играчите е поставил на игралната дъска последната си буква или никой от играчите не може да направи успешен ход.

точкуване

Сборът от точките на всеки играч се записва след всеки ход. Числото, което се намира вдясно от буквата, показва точките, които носи тази буква. Символите "@" не носят никакви точки.

Една дума дава толкова точки, колкото е сборът от точките на нейните букви.

Точките за всеки ход са сбор от точките на думите, образувани при този ход, плюс допълнителните точки, получени от поставянето на букви върху специални полета.

специални полета за букви

Полетата със светло син цвят и тъмно син цвят съответно удвояват и утрояват точките на буквите, поставени върху тях.

специални полета за думи

Точките на цялата дума се удвояват, ако някоя от нейните букви е поставена върху поле с розов цвят.

Точките на цялата дума се утрояват, ако някоя от нейните букви е поставена върху поле с червен цвят.

Ако дадена дума покрива едновременно специално поле за букви и специално поле за думи, удвояването или утрояването на буквата се извършва преди удвояването или утрояването на думата.

Премиите за букви и думи се дават само за хода, при който специалното поле е било покрито. Ако някоя от буквите на новообразувана дума е била поставена върху специално поле при предишен ход, то за последния ход нейните точки не се увеличават.

Когато символът "@" е поставен върху специално поле за думи, точките на думата се удвояват или утрояват, въпреки че символът "@" не носи точки.

Когато в един ход са образувани две или повече нови думи, всяка от тях носи точки. Общата буква се изчислява при всяка от думите с пълната си премия, ако има такава.

Ако някой от играчите изиграе седемте си букви за един ход, общият му брой точки, получени за този ход, се утроява.

неизиграните букви

Когато играта свърши, от резултата на всеки играч се изважда сумата от буквите, които са му останали. Ако някой от играчите е изиграл всичките си букви, към неговия резултат се прибавя сумата от буквите, които са останали у другите играчи.

определяне на победителя

Играчът с най-голям краен резултат е победител в играта. В случай, че двама играчи имат равен резултат, победител е този, чийто резултат е бил по-голям преди добавянето или изваждането на неизиграните букви.

уточнения и промени

Правилата на играта могат да бъдат доуточнявани или променяни при предварителното съгласие на всички играчи. Taка например буквите, с които разполага всеки играч, могат да бъдат увеличени от 7 на 8 или може да се разреши съставянето на думи, които се пишат с главна буква, или да се позволи писането на думите да става и в обратна посока и т.н.

За поддържане по-динамично темпо на игра може да се използва таймера.


Играта Сборослов® е разработена през 1998 г. от "Асита" по подобие на популярната американска игра Scrabble.